สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษา รหัส 56

                           อัตราการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด

 

 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

17

 

จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม

 

 

รวม

 

100

ประกอบอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

2

11.76

รัฐวิสาหกิจ

0

0

พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน

7

41.17

ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ

2

11.76

พนักงานองค์กรต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ

0

0

ระบุข้อความเพิ่มเติม

6

35.29

ไม่มีข้อมูล

0

0

รวม

17

100

                                         ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 1.00 น.

แกลเลอรี่