สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษา รหัส 57

 

                              อัตราการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด

24

100

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

23

95.83

จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม

1

4.17

รวม

24

100

ประกอบอาชีพตรงสาย

10

43.48

ประกอบอาชีพไม่ตรงสาย

7

30.43

ไม่มีข้อมูล

6

26.09

รวม

23

100

                                                        วันที่สำรวจ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แกลเลอรี่