สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายอับดุลการีม มะดีเยาะ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์

    วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 ซึ่งมี อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ  ผดุง เป็นที่ปรึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง กลุ่มนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา

แกลเลอรี่