สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้นำเสนอบทความวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประกอบด้วย นางสาวโซฟียา เปาะจิ นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ นางสาวยามีลา อาแซ และนายนิรสลัน จิใจ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แพงทิพย์ อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และ อาจารย์ ดร.ณฤดี เนตรโสภา ได้นำเสนอบทความวิจัย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แกลเลอรี่