สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรม Python นักศึกษาชั้นปีที่ 4

  เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรม "พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมตามยุคสมัย" (Python) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน โดยมีอาจารย์อิมรอน  แวมง เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 3 (06-305) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่ 5

แกลเลอรี่