สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมอบรม MIcro:bit สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

   เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรม "พัฒนาทักษะการย่อยข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกราฟิก" (Micro:bit) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน โดย นายจิรายุทธ แสงสิน เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 3 (06-304) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านการย่อยข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกราฟิกให้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สามารถประยุกต์ใช้ต่อได้

แกลเลอรี่