สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สัมมนาวิชาการ เรื่อง การนำวิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียนเต็มรูปแบบ

   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนำวิชาการคำนวณสู่ห้องเรียนเต็มรูปแบบ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แพงทิพย์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในส่วนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดแรงบันดาลใจและเห็นแนวโน้มการศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ

จัดขึ้น ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 อาคาร 25 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่