สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การจัดกิจกรรม “VR หรรษา : ประสบการณ์เสมือนจริง” ณ งานสมโภชหลักเมือง ยะลา

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม "VR หรรษา : ประสบการณ์เสมือนจริง" ณ งานสมโภชหลักเมือง ยะลา

แกลเลอรี่