สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

    ประชาสัมพันธ์  ไปยังน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เข้าร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562" ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมหลานซา ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (Student Union)  แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบ นำบัตรนักศึกษามาด้วยทุกครั้งเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่