สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการดำเนินงานประจำปี 62

 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

   1.1 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน

   1.2 กิจกรรม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

   1.3 กิจกรรม ศึกษาดูงานในรายวิชานอกสถานที่

   1.4 กิจกรรม ฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่

   1.5 กิจกรรม การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์

   1.6 กิจกรรม ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่และจิตอาสา

2. โครงการพัฒนานักศึกษา

   2.1 กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่

   2.2 กิจกรรม แข่งขันทักษะทางวิชาการ

   2.3 กิจกรรม รุ่นพี่ติวรุ่นน้องและปรับพื้นฐาน

3. โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

   3.1 กิจกรรม พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษไทยและอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

   3.2 กิจกรรม พัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะคำนวณด้วยการเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

   3.3 กิจกรรม พัฒนาทักษะการย่อยข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกราฟิกของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

   3.4 กิจกรรม พัฒนาทักษะการสร้างสื่อโมบายแอพพลิเคชั่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

   3.5 กิจกรรม พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ขั้นสูงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

   3.6 กิจกรรม พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมตามยุคสมัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4