สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รายงานการกำกับติดตามประจำปี 62

 

   โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

1. จัดการเรียนการสอน (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 •  เมื่อวันที่ 9/11/61 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 29,400 บาท, ยอด 10,000 บาท, ยอด 15,000 บาท, ยอด 12,392 บาท รวมยอดทั้งสิ้น 66,792 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน

2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 •   เมื่อวันที่ 22/1/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 1,200 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • เมื่อวันที่ 30/1 - 1/2/62 อาจารย์ ดร.ณฤดี เนตรโสภา ได้เดินทางไปราชการ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 720 บาท ค่าที่พักอาจารย์ 1,600 บาท และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000 บาท ยอดรวมทั้งหมด 3,320 บาท
 • เมื่อวันที่ 11 - 12/2/62 อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และอาจารย์แพรวศรี เดิมราช  ได้เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสตูล เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 960 บาท ค่าที่พักอาจารย์ 1,600 บาท และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,884 บาท ยอดรวมทั้งหมด 4,444 บาท
 • เมื่อวันที่ 20 - 21/2/62 ผศ.ดร.พรรณ๊ แพงทิพย์ อาจารย์
  ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และอาจารย์แพรวศรี เดิมราช ได้เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสตูล เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 1,440 บาท ค่าที่พักอาจารย์ 2,400 บาท และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2,004 บาท ยอดรวมทั้งหมด 5,844 บาท
 • เมื่อวันที่ 21 - 22/2/62 อาจารย์ ดร.ณฤดี เนตรโสภา ได้เดินทางไปราชการ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 480 บาท ค่าที่พักอาจารย์ 800 บาท และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000 บาท ยอดรวมทั้งหมด 2,280 บาท
 • เมื่อวันที่ 27/2/62 อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และ
  อาจารย์แพรวศรี เดิมราช ได้เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดนราธิวาส เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 480 บาท และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,140 บาท ยอดรวมทั้งหมด 1,620 บาท
 • เมื่อวันที่ 30 -31/5/62 อาจารย์ ดร.ณฤดี เนตรโสภา ได้เดินทางไปราชการ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 480 บาท ค่าที่พักอาจารย์ 800 บาท และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,016 บาท ยอดรวมทั้งหมด 2,296 บาท
 • เมื่อวันที่ 18 -19/7/62 อาจารย์ ดร.ณฤดี เนตรโสภา ได้เดินทางไปราชการ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 480 บาท ค่าที่พักอาจารย์ 800 บาท และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,016 บาท ยอดรวมทั้งหมด 2,296 บาท
 • เมื่อวันที่ 23/7/62 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑฺต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา จากหมวดค่าใช้สอยไปยังหมวดค่าวัสดุ จำนวนเงิน 7,100 บาท
 • เมื่อวันที่ 23/7/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบบำรุงการศึกษา ยอด 8,000 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 1. ศึกษาดูงานในรายวิชานอกสถานที่ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)
 
 • เมื่อวันที่ 12/4/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 1,600 บาท เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชานอกสถานที่
 • เมื่อวันที่ 9/7/62 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑฺต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา จากค่าวัสดุ ไปยังค่าเช่าเหมารถยนต์โดยสาร จำนวนเงิน 400 บาท
 • เมื่อวันที่ 23/7/62 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางไปราชการ ณ โรงเรียนวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาดูงานในรายวิชานอกสถานที่ โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ค่าสมนาคุณวิทยากร 1,800 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 480 บาท  และค่าเช่าเหมารถ 5,400 บาท ยอดรวมทั้งหมด 7,680 บาท
 • เมื่อวันที่ 25/7/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบบำรุงการศึกษา ยอด 720 บาท เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชานอกสถานที่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 1. ฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)
 
 • เมื่อวันที่ 17/4/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 1,000 บาท เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติในรายวิชานอก
  สถานที่
 • เมื่อวันที่ 30/7/62 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางไปราชการ ณ โรงเรียนวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่ โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ค่าสมนาคุณวิทยากร 1,800 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 480 บาท  และค่าเช่าเหมารถ 6,000 บาท ยอดรวมทั้งหมด 8,280 บาท
 • เมื่อวันที่ 25/7/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบบำรุงการศึกษา ยอด 720 บาท เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 1. การสัมนาทางด้านคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
 • เมื่อวันที่ 18/2/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 2,000 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการจัดสัมมนาวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์
 • เมื่อวันที่ 18/2/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบบำรุงการศึกษา
  ยอด 1,000 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการจัดสัมมนาวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์
 • เมื่อวันที่ 13/3/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบบำรุงการศึกษา เพื่อจัดจ้างค่าสมนาคุณวิทยากร 2,700 บาท ค่าเดินทางวิทยากร 1,048 บาท รวม 3,748 บาท
 • เมื่อวันที่ 14/3/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา จากหมวดใช้สอยไปยังค่าวัสดุ ยอด 1,952 บาท
 • เมื่อวันที่ 25/6/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบบำรุงการศึกษา
  ยอด 1,952 บาท เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
 1. ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่และจิตอาสา (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

 • เมื่อวันที่ 30/10/61 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 2,000 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • เมื่อวันที่ 31/10/61 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบบำรุงการศึกษา ยอด 1,200 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • เมื่อวันที่ 12/11/61  อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และคณะเดินทาง ได้เดินทางไปราชการ ณ โรงเรียนบ้านโฉลง อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ค่าเบี้ยเพลิงอาจารย์ ยอด 1,272 บาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 • เมื่อวันที่ 13/11/61 อาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ และคณะเดินทาง ได้เดินทางไปราชการ ณ โรงเรียนตลาดปรีกี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ค่าเบี้ยเพลิงอาจารย์ ยอด 1,032 บาท  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม
 • เมื่อวันที่ 14/11/61 อาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ และคณะเดินทาง ได้เดินทางไปราชการ ณ โรงเรียนบ้านโฉลง อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ค่าเบี้ยเพลิงอาจารย์ ยอด 2,496 บาท เพื่อจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่และจิตอาสา

 

   โครงการพัฒนานักศึกษา

 1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)
 
 • เมื่อวันที่ 9-14/06/62 อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และคณะเดินทาง ได้เดินทางไปราชการ ตั้งแต่วันที่ 9-14 มิถุนายน 2562 เพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ยอด 87,280 บาท
 • เมื่อวันที่ 5/7/62 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อวัสดุ งบบำรุงการศึกษา ยอด 680 บาท เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาดูงานนอกสถานที่
 1. แข่งขันทักษะทางวิชาการ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

 

 • เมื่อวันที่ 17-21/10/61 นายวันชนะ พรหมทอง พร้อมด้วยนายอับดุลการีม มะดีเยาะ (นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 5) เดินทางไปราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 -21 ตุลาคม 2561 เพื่อเข้าร่วมงานพิธีรับทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ยอด 8,079 บาท
 • เมื่อวันที่ 29/11/61 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 17,408 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 •  เมื่อวันที่ 7-8/2/62 อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และนักศึกษา จำนวน 6 คน (นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 5) เดินทางไปราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 -8 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยใช้งบบำรุงการศึกษา ยอด 4,920 บาท
 • เมื่อวันที่ 25/6/62 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑฺต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา จากหมวดค่าใช้สอยไปยังหมวดค่าวัสดุ จำนวนเงิน 5,570 บาท
 • เมื่อวันที่ 8/7/62 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อวัสดุ งบบำรุงการศึกษา ยอด 6,570 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 1. รุ่นพี่ติวรุ่นน้องและปรับพื้นฐาน (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

 • เมื่อวันที่ 17/12/61 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร งบบำรุงการศึกษา ยอด 600 บาท เพื่อจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • เมื่อวันที่ 17/12/61 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดจ้างค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 2,800 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • เมื่อวันที่ 22-23/12/61 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดจ้างค่าสมนาคุณวิทยากร งบบำรุงการศึกษา ยอด 3,600 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน

 

   โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

1. พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยและอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

 • เมื่อวันที่ 20/12/61 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 5,400 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • เมื่อวันที่ 15-16/12/61 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดจ้างค่าสมนาคุณวิทยากร งบบำรุงการศึกษา ยอด 3,600 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 1. พัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะคำนวณด้วยการเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

 • เมื่อวันที่ 15/11/61 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 3,600 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • เมื่อวันที่ 1-2/12/61 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดจ้างค่าสมนาคุณวิทยากร งบบำรุงการศึกษา ยอด 3,600 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน

3. พัฒนาทักษะการย่อยข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกราฟิกของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

 • เมื่อวันที่ 3/2/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 5,400 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • เมื่อวันที่ 12-13/3/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดจ้างค่าสมนาคุณวิทยากร งบบำรุงการศึกษา ยอด 3,600 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน

4. พัฒนาทักษะการสร้างสื่อโมบายแอพพลิเคชั่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

 • เมื่อวันที่ 15-16/12/61 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดจ้างค่าสมนาคุณวิทยากร งบบำรุงการศึกษา ยอด 3,600 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • เมื่อวันที่ 14/3/62 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 3,600 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน

5. พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ขั้นสูงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

 • เมื่อวันที่ 15/11/61 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 3,600 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • เมื่อวันที่ 1-2/12/61 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดจ้างค่าสมนาคุณวิทยากร งบบำรุงการศึกษา ยอด 3,600 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน

6. พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมตามยุคสมัยของนักศึกาาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

 • เมื่อวันที่ 19/12/61 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 5,400 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน
 • เมื่อวันที่ 22-23/12/61 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทำจัดจ้างค่าสมนาคุณวิทยากร งบบำรุงการศึกษา ยอด 3,600 บาท เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน