สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62

   1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

  1.1 กิจกรรม จัดการเรียนการสอน

  ไตรมาส 1

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ไตรมาส 4

  1.2 กิจกรรม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

  ไตรมาส 1

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ไตรมาส 4

  1.3 กิจกรรม ศึกษาดูงานในรายวิชานอกสถานที่

  ไตรมาส 1

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ไตรมาส 4

  1.4 กิจกรรม ฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่

  ไตรมาส 1

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ไตรมาส 4

  1.5 กิจกรรม การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์

  ไตรมาส 1

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ไตรมาส 4

  1.6 กิจกรรม ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่และจิตอาสา

  ไตรมาส 1

   2. โครงการพัฒนานักศึกษา

    2.1 กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่

  ไตรมาส 1

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ไตรมาส 4

    2.2 กิจกรรม แข่งขันทักษะทางวิชาการ

  ไตรมาส 1

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ไตรมาส 4

    2.3 กิจกรรม รุ่นพี่ติวรุ่นน้องและปรับพื้นฐาน

  ไตรมาส 1

   3. โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

    3.1 กิจกรรม พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษไทยและอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

  ไตรมาส 1

    3.2 กิจกรรม พัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะคำนวณด้วยการเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

  ไตรมาส 1

    3.3 กิจกรรม พัฒนาทักษะการย่อยข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกราฟิกของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

  ไตรมาส 1

  ไตรมาส 2

    3.4 กิจกรรม พัฒนาทักษะการสร้างสื่อโมบายแอพพลิเคชั่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

  ไตรมาส 1

  ไตรมาส 2

    3.5 กิจกรรม พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ขั้นสูงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

  ไตรมาส 1

 

    3.6 กิจกรรม พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมตามยุคสมัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

  ไตรมาส 1