สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 62

รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณ  (ไตรมาส 1)

      1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

        1.1 จัดการเรียนการสอน (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

   1.2 ศึกษาดูงานในรายวิชานอกสถานที่ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 1.3 ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่และจิตอาสา (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

      2. โครงการพัฒนานักศึกษา

        2.1 แข่งขันทักษะทางวิชาการ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

        2.2 รุ่นพี่ติวรุ่นน้องและปรับพื้นฐาน (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

       3. โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

3.1 พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยและอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

3.2 พัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะคำนวณด้วยการเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

                  3.3 พัฒนาทักษะการสร้างสื่อโมบายแอพพลิเคชั่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

                  3.4 พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ขั้นสูงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

                  3.5 พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมตามยุคสมัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณ  (ไตรมาส 2)

         1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

             1.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

1.2 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

         2. โครงการพัฒนานักศึกษา

2.1 แข่งขันทักษะทางวิชาการ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

         3. โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

3.1 พัฒนาทักษะการย่อยข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกราฟิกของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

3.2 พัฒนาทักษะการสร้างสื่อโมบายแอพพลิเคชั่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณ  (ไตรมาส 3)

        1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

          1.1  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

          1.2 ศึกษาดูงานในรายวิชานอกสถานที่ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

           1.3 ฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

           1.4 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

        2. โครงการพัฒนานักศึกษา

           2.1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

          2.2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

         3. โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

-

 

รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณ  (ไตรมาส 4)

         1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

            1.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

            1.2 ศึกษาดูงานในรายวิชานอกสถานที่ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

            1.3 ฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา)

           2. โครงการพัฒนานักศึกษา

            2.1 แข่งขันทักษะทางวิชาการ (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา) 

          3. โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

-