สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รายงานการตัดยอดค่าใช้จ่ายในหลักสูตร