สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ

  ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมเคารพธงชาติ ทุกวันพฤหัสบดี บริเวณลานหน้า อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 07.45 - 08.15 น. เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

แกลเลอรี่