สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง นำผลงานที่มีการจดลิขสิทธิ์หรืออยู่ในกระกวนการจดสิทธิบัตร ร่วมแสดงในงาน Thailand Tech Show 2019

     เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำผลงานที่มีการจดลิขสิทธิ์หรืออยู่ในกระกวนการจดสิทธิบัตร ร่วมแสดงในงาน Thailand Tech Show 2019 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ในผลงาน Mobile App เรียนรู้อักษรสามหมู่ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนองต่อความแตกต่างของรายบุคคลในการเรียนรู้ อีกทั้งมัลติมีเดียและการนำเสนอเนื้อหาง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในห้องเรียนและเป็นสื่อเสริมนอกชั้นเรียนได้

แกลเลอรี่