สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง นิทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

    วันนี้ 12 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (มลายูบางกอก) อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านปงตา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อนิเทศ ติดตาม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา

 
 

แกลเลอรี่