สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงการร่วมใจ Com - Edu สานฝันเยาวชนสู่เทคโนโลยี ณ โรงเรียนอนุบาลวังทอง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

      วันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธ์ุ อาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ และเจ้าหน้าที่สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางไปจัดโครงการร่วมใจ Com - Edu สานฝันเยาวชนสู่เทคโนโลยี ณ โรงเรียนอนุบาลวังทอง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ตามข้อกำหนดของรายวิชาการศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ และรายวิชาเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ และเพื่อจัดอบรมโปรแกรม Scratch แก่ครูและนักเรียน

แกลเลอรี่