สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สรุปผลการจัดโครงการร่วมใจ Com - Edu สานฝันเยาวชนสู่เทคโนโลยี ณ โรงเรียนอนุบาลวังทอง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

      สรุปผลการจัดโครงการร่วมใจ Com - Edu สานฝันเยาวชนสู่เทคโนโลยี ณ โรงเรียนอนุบาลวังทอง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2562 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธ์ุ อาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ และเจ้าหน้าที่สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ตามข้อกำหนดของรายวิชาการศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ และรายวิชาเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ
2) มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชานาญด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และในการใช้ชีวิตได้
3) เพื่อจัดอบรมโปรแกรม Scratch แก่ครูและนักเรียน
      ทางหลักสูตรต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังทอง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ และให้พื้นที่สำหรับนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

แกลเลอรี่