สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 62

 

    รายชื่อนักศึกษา รหัส 62

     
1 406209001 นางสาวฮานัน วาจิ
2 406209002 นายรุดสลาม ลาหมีด
3 406209003 นางสาวมารียัม มูซอ
4 406209004 นางสาวสุไลลา ดือเระ
5 406209005 นางสาวฟาเราะห์ ปิตาราโช
6 406209006 นางสาวมีสบะห์ สาเร๊ะนุ
7 406209007 นายสมชัย อารีหมาน
8 406209008 นายอีรมันต์ อาบู
9 406209009 นางสาวลุตฟียะห์ เจะแว
10 406209010 นายนัจมีย์ บาโละ
11 406209011 นางสาวนูรฟิรดาวส์ อาซ่อง
12 406209012 นางสาวฟิรเดาส์ วาเต๊ะ
13 406209013 นางสาวฮาปือเสาะห์   แบรอ
14 406209014 นายอลัน ลอแพะ
15 406209015 นางสาวฟิรเดาซ มะ
16 406209016 นางสาวซากีเราะ  ยาแมมูซอ
17 406209017 นางสาวนูรีซัน บินอิดรีซ
18 406209018 นางสาวนูรฟาติน     เต๊ะย่อ
19 406209019 นางสาวอารีนา มาซู
20 406209020 นางสาวนูรซาฮีร่า  วานิ
21 406209021 นางสาวซอฟีเราะห์  เจ๊ะดาโอะ
22 406209022 นางสาวนูรอี ดอเลาะ
23 406209023 นางสาวนูรียะห์ มามะตาหะ
24 406209024 นางสาวนูรฟารีดา สาและ
25 406209025 นางสาวรุสดา แวยามาเล๊าะ
26 406209026 นางสาวสีตีรุสนา สาและอารง
27 406209027 นางสาวรูสนี ดอเล๊าะ
28 406209028 นางสาวสุไมยะห์ มะแซ
29 406209029 นางสาวสาปียะห์ อูมา
30 406209030 นางสาวอูมีกลือซง  อาวัง
31 406209031 นายมูหัมหมัดรุสลัน อาแว
32 406209032 นางสาวพาตีฮะห์  แซนา
33 406209033 นางสาวซัลมี ลงซา
34 406209034 นายอามาน สาและมะ
35 406209035 นายอามีน สาและมะ
36 406209036 นางสาวรุสนานี อาลี