สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.ณฤดี เนตรโสภา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ – สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฤดี  เนตรโสภา

ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

1. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปร.ด.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

2559

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

2546

ปริญญาตรี

วิทยาลัยครูมหาสารคาม

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

2536

 

 

2. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)

 

   2.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)

          2.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

          2.1.2  ตำรา หนังสือ

          2.1.3  บทความทางวิชาการ

                   2.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ

                   2.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

                   2.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
                              ประเมินและตรวจสอบ

 

   2.2   ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

          2.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)

          2.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
                   
(ไม่มี)

          2.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
                   ประเมินและตรวจสอบ

นิรสลัน จิใจ และณฤดี เนตรโสภา. (2562). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. ใน การประชุม  วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (หน้า 439-445). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

ณฤดี เนตรโสภา พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และนันทนา รัตนชัย. (2561). การพัฒนาบทฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างร้านค้าออนไลน์สำหรับกลุ่มอาชีพในจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก” วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (หน้า 131-140). อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชธานี.

ยามีละห์ มะสะแต มัรยานี ยามาตีมุ และณฤดี เนตรโสภา.  (2561).  การพัฒนาหนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง เรียนรู้คอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 403-411). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

แวอัสรี แวมายิ มัรยานี ยามาตีมุ ยามีละห์ มะสะแต พารีดะห์ มาหะมะ และณฤดี เนตรโสภา. (2560). การจัดการเรียนรู้ด้วยการบันทึกข้อมูลผ่านบล็อกและเทคนิคการสรุปความเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความตั้งใจเรียนของนักศึกษา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (หน้า 3-8). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

 

   2.3   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

          2.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

          2.3.2  ผลงานด้านศิลปะ

          2.3.3  สารานุกรม

          2.3.4  งานแปล

 

   2.4   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

 

3.  ประสบการณ์สอน

    3.1  ระดับปริญญาตรี 21 ปี

ชื่อวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                           3 (2-2-5)  นก.

ชื่อวิชา  การวิจัยทางการศึกษา                                                   4 (2-2-5)  นก.

ชื่อวิชา  ประเด็นทางสังคม                                                         1 (2-0-4)  นก.

ชื่อวิชา  โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา                                     4 (2-2-5)  นก.

    3.2  ระดับปริญญาตรี 3 ปี

           -