สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบของหลักสูตร

     1. รูปแบบ     

         หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  

     2. ประเภทของหลักสูตร

        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

    3. ภาษาที่ใช้

       จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

    4. การรับเข้าศึกษา

       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

    5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

       เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

    6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

       ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว