สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์

ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (06-202)

แกลเลอรี่