สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (06-304)

แกลเลอรี่