สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ห้องประชุมสาขาคอมพิวเตอร์

ห้องประชุมสาขาคอมพิวเตอร์ (06-205)

แกลเลอรี่