สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

                 ชื่อ - สกุล  ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง                 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อีเมล์  muneeroh.p@yru.ac.th

เว็บไซต์   http://muneeroh-yru.blogspot.com

Google Scholar  https://scholar.google.co.th/citations?user=afo6lrEAAAAJ&hl=en

 

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ปร.ด.

นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี

2558

ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม.

โสตทัศนศึกษา

2546

ปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

2543

 

ผลงานทางวิชาการ

   1 งานวิจัย

แพรวศรี เดิมราช, มูนีเร๊าะ ผดุง, เอกภักดิ์ มีชัย, จันทนา มีชัยชนะ และ Anuar Mohd Yusof. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตัน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

มูนีเร๊าะ ผดุง, ธวัชชัย ปราณขำ และสารีนา อุมา. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

มูนีเร๊าะ ผดุง และเสาวนีย์ ดือราแม. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

มูนีเร๊าะ ผดุง, แพรวศรี เดิมราช และนันทนา รัตนชัย. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง
การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ
อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

มูนีเร๊าะ ผดุง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

2  รายงานการประชุมทางวิชาการ

2.1 ระดับชาติ

ฟิตรี โตะกือจิ, โซฟียา เปาะจิ, อัสมะ มะเร๊ะ และ มูนีเร๊าะ ผดุง. (2561). การพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการใช้โซเชียลมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3. 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 376-383). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

สารีนา อุมา, ธวัชชัย ปราณขำ และ มูนีเร๊าะ ผดุง. (2560). การพัฒนาหนังสือเสริมเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่อง พยัญชนะไทยสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ราชภัฏวิชาการ 2560. 14 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 31-38). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

ธวัชชัย ปราณขำ, สารีนา อุมา และมูนีเร๊าะ ผดุง. (2559). หนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่6. วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 85-94). นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

2.2 ระดับนานาชาติ

Muneeroh Phadung, Sirichai Namburi, Praewsree Dermrach and Ismaae Latekeh. (2018, May). Effects of Enhancing Computational Thinking Skills using Educational Robotics Activities for Secondary Students. Paper presented at International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science (5th ICRIEMS). (pp. xxx - xxx). Yogyakarta, Indonesia: Yogyakarta State University.

Muneeroh Phadung. (2018, May). The Design and Impact of Interactive E-Book on Academic Language Achievement to Language Minority Students. Paper presented at International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science (5th ICRIEMS). (pp. xxx - xxx). Yogyakarta, Indonesia: Yogyakarta State University.

Muneeroh Phadung, Najela Wani, and Nur-aiynee Tongmnee. (2017). The Development of AR Book for Computer Learning. International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science (ICRIEMS). 15-16 May 2017 (page 159-163). Yogyakarta, Indonesia: Yogyakarta State University.

Dermrach, P., Phadung, M., Meechaichana, Ch., Meechai, E., and Yusuf, A. (2016). The Study of the Readiness for Entering the ASEAN Community of Undergraduate Students. In The Asian Conference on Asian Studies 2016 2-5 June 2016 (pp. 131-136). Kobe, Japan :
The International Academic Forum.

Phadung, M. (2016). Design and Development of Mobile App for Language Learning. in The AsianConference on Asian Studies 2016 2-5 June 2016 (pp. 159-163). Kobe, Japan : The International Academic Forum.

Phadung, M. (2015). Interactive E-Book Design and Development to Support Literacy Learning for Language Minority Students. World Congress on Sustainable Technologies (WCST-2015) 14-16 December 2015
(pp. 95-97). London, United Kingdom : IEEE.

 

 

ประสบการณ์ทางวิชาการ

     1  ประสบการณ์การสอน

                   ระดับปริญญาตรี 8 ปี

                   4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                       2 (1-2-3) นก.

                   4112353 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน             3 (2-2-5) นก.

                   4112355 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์                 3 (2-2-5) นก.

                   4112431 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                      3 (2-2-5) นก.

                   4112389 การออกแบบและพัฒนาชอฟต์แวร์การศึกษา                 3 (2-2-5) นก.

                   4112390 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์                           3 (2-2-5) นก.

                   4112492 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์                         3 (1-4-4) นก.

                   1100506 ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                            6 (540) นก.

                   ระดับปริญญาโท 2 ปี

                   1202121 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิต               3 (2-2-5) นก.

                   1203101 นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                     2 (1-2-3) นก.
                           เพื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา

 

แกลเลอรี่