สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

                 ชื่อ - สกุล  ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง                 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อีเมล์  [email protected]

เว็บไซต์   http://muneeroh-yru.blogspot.com

Google Scholar  https://scholar.google.co.th/citations?user=afo6lrEAAAAJ&hl=en

1. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ปร.ด.

นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี

2558

ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม.

โสตทัศนศึกษา

2546

ปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

2543

 

 

2. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)

   2.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)

          2.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

          2.1.2  ตำรา หนังสือ

          2.1.3  บทความทางวิชาการ

                   2.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ

                   2.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

                   2.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
                              ประเมินและตรวจสอบ

 

   2.2   ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

          2.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)

          2.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
                  
(ไม่มี)

          2.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
                   ประเมินและตรวจสอบ

ฟิตรี โตะกือจิ, โซฟียา เปาะจิ, อัสมะ มะเร๊ะ และ มูนีเร๊าะ ผดุง. (2561). การพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการใช้โซเชียลมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3. 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 376-383). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

สารีนา อุมา, ธวัชชัย ปราณขำ และ มูนีเร๊าะ ผดุง. (2560). การพัฒนาหนังสือเสริมเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่อง พยัญชนะไทย สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการ 2560. 14 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 31-38). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

ธวัชชัย ปราณขำ, สารีนา อุมา และมูนีเร๊าะ ผดุง. (2559). หนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่6. วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 85-94). นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Muneeroh Phadung, Sirichai Namburi, Praewsree Dermrach and Ismaae Latekeh. (2018, May). Effects of Enhancing Computational Thinking Skills using Educational Robotics Activities for Secondary Students. 
In
the International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science (5th ICRIEMS). (pp. ME-613 – Me-617). Yogyakarta, Indonesia : Yogyakarta State University.

Muneeroh Phadung, Najela Wani, and Nur-aiynee Tongmnee. (2017, May). The Development of AR Book for Computer Learning. 
In the International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science (ICRIEMS). (pp. 050034-1- 050034-5). Yogyakarta, Indonesia: Yogyakarta State University.

Farooq, A. et al. (2016, August). Dimensions of Internet Use and Threat Sensitivity: An Exploratory Study among Students of Higher Education. In the 2016 IEEE International Conference on Computational Science and Engineering (CSE) and IEEE International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC) and 15th Intl Symposium on Distributed Computing and Applications for Business Engineering (DCABES). (pp. 534-541). Paris, France : IEEE

Dermrach, P., Phadung, M., Meechaichana, Ch., Meechai, E., and Yusuf, A. (2016). The Study of the Readiness for Entering the ASEAN Community of Undergraduate Students. In The Asian Conference on Asian Studies 2016 2-5 June 2016 (pp. 131-136). Kobe, Japan : The International Academic Forum.

Phadung, M. (2016). Design and Development of Mobile App for Language Learning. in The AsianConference on Asian Studies 2016 2-5 June 2016 (pp. 159-163). Kobe, Japan : The International Academic Forum.

Phadung, M. (2015). Interactive E-Book Design and Development to Support Literacy Learning for Language Minority Students. World Congress on Sustainable Technologies (WCST-2015) 14-16 December 2015
(pp. 95-97). London, United Kingdom : IEEE.

 

   2.3   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

          2.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

          2.3.2  ผลงานด้านศิลปะ

          2.3.3  สารานุกรม

          2.3.4  งานแปล

 

   2.4   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

 

3.  ประสบการณ์สอน

    3.1  ระดับปริญญาตรี 12 ปี

                   ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                           2 (1-2-3) นก.

                   ชื่อวิชา การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน              3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์                    3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                               3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาชอฟต์แวร์การศึกษา                     3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์                                  3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์                               3 (1-4-4) นก.

                   ชื่อวิชา ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                  6 (540) นก.

    3.2  ระดับปริญญาโท 2 ปี

                   ชื่อวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิต           3 (2-2-5) นก.

                   ชื่อวิชา นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                       2 (1-2-3) นก.
                              เพื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา

แกลเลอรี่