สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

                 ชื่อ – สกุล  ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง                 

ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

 

 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ปร.ด.

นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี

2558

ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม.

โสตทัศนศึกษา

2546

ปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

2543

ผลงานทางวิชาการ

   1 งานวิจัย

แพรวศรี เดิมราช, มูนีเร๊าะ ผดุง, เอกภักดิ์ มีชัย, จันทนา มีชัยชนะ และ Anuar Mohd Yusof. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตัน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

มูนีเร๊าะ ผดุง, ธวัชชัย ปราณขำ และสารีนา อุมา. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

มูนีเร๊าะ ผดุง และเสาวนีย์ ดือราแม. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

มูนีเร๊าะ ผดุง, แพรวศรี เดิมราช และนันทนา รัตนชัย. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง
การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ
อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

มูนีเร๊าะ ผดุง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

2  รายงานการประชุมทางวิชาการ

Muneeroh Phadung, Najela Wani, and Nur-aiynee Tongmnee. (2017). The Development of AR Book for Computer Learning. International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science (ICRIEMS). 15-16 May 2017 (page 159-163). Yogyakarta, Indonesia: Yogyakarta State University.

สารีนา อุมา, ธวัชชัย ปราณขำ และ มูนีเร๊าะ ผดุง. (2560). การพัฒนาหนังสือเสริมเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่อง พยัญชนะไทยสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ราชภัฏวิชาการ 2560. 14 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 31-38). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

ธวัชชัย ปราณขำ, สารีนา อุมา และมูนีเร๊าะ ผดุง. (2559). หนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่6. วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 85-94). นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Dermrach, P., Phadung, M., Meechaichana, Ch., Meechai, E., and Yusuf, A. (2016). The Study of the Readiness for Entering the ASEAN Community of Undergraduate Students. In The Asian Conference on Asian Studies 2016 2-5 June 2016 (pp. 131-136). Kobe, Japan :
The International Academic Forum.

Phadung, M. (2016). Design and Development of Mobile App for Language Learning. in The AsianConference on Asian Studies 2016 2-5 June 2016 (pp. 159-163). Kobe, Japan : The International Academic Forum.

Phadung, M. (2015). Interactive E-Book Design and Development to Support Literacy Learning for Language Minority Students. World Congress on Sustainable Technologies (WCST-2015) 14-16 December 2015
(pp. 95-97). London, United Kingdom : IEEE.

ประสบการณ์ทางวิชาการ

     1  ประสบการณ์การสอน

                   ระดับปริญญาตรี 8 ปี

                   4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                       2 (1-2-3) นก.

                   4112353 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน             3 (2-2-5) นก.

                   4112355 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์                 3 (2-2-5) นก.

                   4112431 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                      3 (2-2-5) นก.

                   4112389 การออกแบบและพัฒนาชอฟต์แวร์การศึกษา                 3 (2-2-5) นก.

                   4112390 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์                           3 (2-2-5) นก.

                   4112492 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์                         3 (1-4-4) นก.

                   1100506 ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                            6 (540) นก.

                   ระดับปริญญาโท 2 ปี

                   1202121 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิต               3 (2-2-5) นก.

                   1203101 นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                     2 (1-2-3) นก.
                           เพื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา