สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประกวดคลิปวิดีโอ เรื่อง เธอพร้อมสเเกนไหม โดยทีม Keep going

คลิปวิดีโอผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในนามทีม Keep Going ในการประกวดภาพยนตร์สั้น "ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว" (Innovate for a green future) ในชื่อผลงาน เธอพร้อมสแกนไหม

แกลเลอรี่