สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.ศิริชัย นามบุรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

             ชื่อ – สกุล   ดร.ศิริชัย นามบุรี               

ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์   

 สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เว็บไซต์  http://sirichai.yru.ac.th/

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปร.ด.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

2553

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค.อ.ม.

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2543

ปริญญาตรี

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2537

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศษ.บ.

บริหารธุรกิจ

2530

 

 

ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

  1   งานวิจัย

ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร, ศิริชัย นามบุรี และนิมารูนี หะยีวาเงาะ. (2559). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะที่ 1. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ศิริชัย  นามบุรี, จันทนา มีชัยชนะ, ฟูไดละห์  ดือมอง และอิมรอน  แวมง. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

  2  บทความ

ศิริชัย นามบุรี. (2556). ระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. เพชรบูรณ์สาร. 15(1) : 125-139.

ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร, นิมารูนี หะยีวาเงาะ และ ศิริชัย นามบุรี. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3). วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 29(2) : xx-xx.

                  

  3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

3.1 หนังสือทั่วไป

ศิริชัย นามบุรี. (2556). การบริหารจัดการเว็บไซต์. ยะลา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.

 3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Muneeroh Phadung, Sirichai Namburi, Praewsree Dermrach and Ismaae Latekeh. (2018, May). Effects of Enhancing Computational Thinking Skills using Educational Robotics Activities for Secondary Students. Paper presented at International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science (5th ICRIEMS). (pp. xxx - xxx). Yogyakarta, Indonesia: Yogyakarta State University.

 

ประสบการณ์ทางวิชาการ

     ประสบการณ์การสอน

                   ระดับปริญญาตรี   18   ปี

4112286 การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา                         3 (2-2-5) นก.

4112211 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง                     3 (2-2-5) นก.

4112330 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                             3 (2-2-5) นก.

4112353 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน              3 (2-2-5) นก.

4112494 เว็บช่วยสอน                                             3 (2-2-5) นก.

                ระดับปริญญาโท  3  ปี

1202323 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับบัณฑิตศึกษา                       2 (2-0-5) นก.

1202121 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิต                3 (2-2-5) นก.