สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คลิปวิดีโอประกวด ผู้พิทักษ์บนท้องถนน KEEP GOING

    ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 2 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

แกลเลอรี่