สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผลงานของนักศึกษาครอบครัวคอมพิวเตอร์ศึกษา การทำเข็มกลัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลงานของ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการจัดบริการวิชาการ กิจกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมบนเข็มกลัด ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2564

แกลเลอรี่