สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.พรรณี แพงทิพย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ – สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  แพงทิพย์

ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 2561

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศษ.ม.

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2547

ปริญญาตรี

วิทยาลัยครูมหาสารคาม

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

2536

 

 

ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

   1   งานวิจัย

                 พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. 
                         (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาด้วยวิธีการจัดการ
                         เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนในสามจังหวัด
                         ชายแดนภาคใต้.
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กำลังดำเนินการ)

                 มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ
                         อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการ
                         หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

                 พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. 
                         (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาผ่าน
                         เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนในสาม
                         จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในการสื่อสาร.
ยะลา :
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

                 พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. 
                         (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษา
                         สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
                         จังหวัดชายแดนภาคใต้.
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

                 พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง, และฟูไดละห์ ดือมอง.
                         (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบทเรียนบนเครือข่าย
                         อินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา :
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

   2  บทความ

ไม่มี

 

    3   หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

3.1 หนังสือทั่วไป

ไม่มี

 3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ

พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. (2559). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 (หน้า 1515-1523). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

 

ประสบการณ์ทางวิชาการ

     1  ประสบการณ์การสอน

                   1.1  ระดับปริญญาตรี 22 ปี

4122202 โครงสร้างข้อมูล                                                3 (2-2-5) นก.

                        4123612 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                         3 (2-2-5) นก.

                        4112496 โปรแกรมประยุกต์ด้านการศึกษา                           3 (2-2-5) นก.  

                        4112495 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย                  3 (2-2-5) นก.  

                        4112498 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์                            3 (2-2-5) นก.  

                        4112493 สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์                                2 (1-2-3) นก.

                        4112285 คุณธรรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์                            3 (3-0-6) นก.

                   1.2  ระดับปริญญาโท 3 ปี

                         4212101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา                             3 (2-2-5) นก.