สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.พรรณี แพงทิพย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ – สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี  แพงทิพย์

ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศษ.ม.

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2547

ปริญญาตรี

วิทยาลัยครูมหาสารคาม

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

2536

 

 

ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

   1   งานวิจัย

                 พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. 
                         (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาด้วยวิธีการจัดการ
                         เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนในสามจังหวัด
                         ชายแดนภาคใต้.
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กำลังดำเนินการ)

                 มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ
                         อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการ
                         หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

                 พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. 
                         (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาผ่าน
                         เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนในสาม
                         จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในการสื่อสาร.
ยะลา :
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

                 พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. 
                         (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษา
                         สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
                         จังหวัดชายแดนภาคใต้.
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

                 พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง, และฟูไดละห์ ดือมอง.
                         (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบทเรียนบนเครือข่าย
                         อินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา :
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

   2  บทความ

ไม่มี

 

    3   หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

3.1 หนังสือทั่วไป

ไม่มี

 3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ

พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. (2559). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 (หน้า 1515-1523). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

 

ประสบการณ์ทางวิชาการ

     1  ประสบการณ์การสอน

                   1.1  ระดับปริญญาตรี 22 ปี

4122202 โครงสร้างข้อมูล                                                3 (2-2-5) นก.

                        4123612 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                         3 (2-2-5) นก.

                        4112496 โปรแกรมประยุกต์ด้านการศึกษา                           3 (2-2-5) นก.  

                        4112495 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย                  3 (2-2-5) นก.  

                        4112498 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์                            3 (2-2-5) นก.  

                        4112493 สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์                                2 (1-2-3) นก.

                        4112285 คุณธรรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์                            3 (3-0-6) นก.

                   1.2  ระดับปริญญาโท 3 ปี

                         4212101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา                             3 (2-2-5) นก.