สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ – สกุล  นายปรีชา  พังสุบรรณ

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค.อ.ม.

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2549

ปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

2540

 

 

ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

   1   งานวิจัย

                 ปรีชา พังสุบรรณ, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุขบูรียะส์ กาจิ, มูฮามะ มะสง, ฟาติน สะนิ และรอปีมิง
                         แมะเราะ. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
                         สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
                         ยะลา.

                 มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ
                         อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการ
                         หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 2  บทความ

                 ปรีชา พังสุบรรณ. (2558). แนวคิดการประเมินเชิงดุลยภาพกรีนไอที.
                         การอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 5(9) : 6-18.

    3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

3.1 หนังสือทั่วไป

ไม่มี

 3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

 

ประสบการณ์ทางวิชาการ

     1  ประสบการณ์การสอน

                   ระดับปริญญาตรี 18 ปี

4112319 การสื่อสารข้อมูล                                              3 (2-2-5) นก.

4112322 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์                3 (2-2-5) นก.  

4112387 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา                          3 (2-2-5) นก.