สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566

#ประกาศรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566

https://eduservice.yru.ac.th/news/?page=785

_______________________________________________

- ช่วงเวลารับสมัคร วันที่ 11 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/admissions/quota

- ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา (เฉพาะประเภทเรียนดีสามารถเลือกสมัครสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น)

- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

- สอบคัดเลือกข้อเขียนและปฏิบัติ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.

- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565

- การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก จะพิจารณาผลคัดเลือกในลำดับที่ 1 ก่อน หากไม่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 จะพิจารณาในลำดับที่ 2 ตามลำดับ

- ประกาศผลการคัดเลือกทุกประเภท 18 พฤศจิกายน 2565

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) เต็มจำนวนตามอัตราเรียกเก็บของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

_____________________________________

#ประเภทการรับสมัคร

- ประเภทเรียนดี เลือกสมัครได้ทุกหลักสูตร สมัครได้คนละ 2 สาขาวิชา สามารถเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น มีการทดสอบพื้นฐานด้านทักษะคิดคำนวณ การใช้ภาษา และการให้เหตุผล, วัดแววความเป็นครู (เฉพาะผู้สมัครที่เลือกสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) และสอบปฏิบัติ (เฉพาะผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา)

- ประเภทความสามารถพิเศษ ผู้สมัครสมัครได้คนละ 2 สาขาวิชา ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คัดเลือกนักเรียนโดยการสอบปฏิบัติ

- ประเภทกิจกรรม ผู้สมัครสมัครได้คนละ 2 สาขาวิชา ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คัดเลือกโดยพิจาณาจากประวัติการได้รับการยกย่องในระดับจังหวัดขึ้นไป ในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

วิดีโอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=hki_6d5h_xk&t=1s

แกลเลอรี่