สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์อิมรอน แวมง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ – สกุล  นายอิมรอน  แวมง

ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2554

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ.

ฟิสิกส์

2550

 

 

ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

   1   งานวิจัย

พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กำลังดำเนินการ)

มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในการสื่อสาร. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง.(2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษา สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง, และฟูไดละห์ ดือมอง.(2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ศิริชัย  นามบุรี, จันทนา มีชัยชนะ, ฟูไดละห์  ดือมอง และอิมรอน  แวมง. (2557).รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
      

   2  บทความ

ไม่มี

 

     3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

3.1 หนังสือทั่วไป

ไม่มี

 3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ

พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. (2559). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 (หน้า 1515-1523). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

คอลีฟะห์ มะสันติ, อลีมิน เจ๊ะอีซอ และ อิมรอน แวมง. (2561). ระบบสารสนเทศเพื่อการค้นหาข้อมูลสาขาวิชาและหอพักใกล้สถาบันการศึกษา. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3. 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 93-102). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 

ประสบการณ์ทางวิชาการ

     1  ประสบการณ์การสอน

                   1.1  ระดับปริญญาตรี 6 ปี

4112283 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา                                3 (2-2-5) นก

                   4112180 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์                        3 (2-2-5) นก.

                   4112179 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล                                3 (2-2-5) นก.

                   4112283 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา                                3 (2-2-5) นก.

4123201 ระบบจัดการฐานข้อมูล                                        3 (2-2-5) นก.

                   4112106 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม                                    3 (2-2-5) นก.

                   4112331 การบริหารและจัดการเว็บไซต์                                3 (2-2-5) นก.

                   4112330 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                              3 (2-2-5) นก.

                   4112432 ออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ                               3 (2-2-5) นก.

                   4112181 ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์                        3 (2-2-5) นก.

                   4112182 เครือข่ายสังคมออนไลน์                                       3 (2-2-5) นก.

                   4112499 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต                                        2 (1-2-3) นก.