สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์อิมรอน แวมง

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ – สกุล  นายอิมรอน  แวมง

ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

1. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2554

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ.

ฟิสิกส์

2550

 

 

2. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)

 

   2.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)

          2.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

          2.1.2  ตำรา หนังสือ

          2.1.3  บทความทางวิชาการ

                   2.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ

                   2.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

                   2.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
                              ประเมินและตรวจสอบ

 

   2.2   ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

          2.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)

          2.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
                  
(ไม่มี)
 

          2.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
                   ประเมินและตรวจสอบ

อารีฟีน มะแอ  ธีรภัทร ปิยะเขตร และอิมรอน  แวมง (2563). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  เรื่อง
การโปรแกรมด้วย Scratch สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5. 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 965-976).
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช.

คอลีฟะห์  มะสันติ,  อลีมิน  เจ๊ะอีซอ และอิมรอน  แวมง. (2561). ระบบสารสนเทศเพื่อการค้นหา
ข้อมูลสาขาวิชาและหอพักใกล้สถาบันการศึกษา.
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 3. วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 93-102).
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์  ดือมอง. (2559).
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559
(หน้า 1515-1523). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). การศึกษาแนวโน้ม
ความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม
2559  (หน้า 1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

 

   2.3   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

          2.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

          2.3.2  ผลงานด้านศิลปะ

          2.3.3  สารานุกรม

          2.3.4  งานแปล

   2.4   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

 

3.  ประสบการณ์สอน

    3.1  ระดับปริญญาตรี 7 ปี

ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา                                   3 (2-2-5) นก

ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์                        3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล                                 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล                                              3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรม                                         3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา การบริหารและจัดการเว็บไซต์                                    3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                                3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา ออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ                                  3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์                        3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา เครือข่ายสังคมออนไลน์                                            3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต                                             2 (1-2-3) นก.

ชื่อวิชา  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก                               3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                         3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา  ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรม                                 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน                  3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา  การออกแบบกราฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์                       3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา  โครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร์                               3 (2-2-5) นก.

    3.2  ระดับปริญญาโท (ไม่มี)