สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายอลีมิน เจ๊ะอีซอ รหัส 59

ชื่อ-สกุล         นายอลีมิน  เจ๊ะอีซอ

ตำแหน่งงาน    ครูผู้ช่วย

หน่วยงาน       โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส, 96190

สังกัด            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2

แกลเลอรี่