สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรมปฏิบัติการ เรื่อง Blender เพื่องาน Animation

เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง Blender เพื่องาน Animation ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย เป็นวิทยากร

แกลเลอรี่