สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวคอลีฟะห์ มะสันติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แพงทิพย์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ประเภท Oral Presentation

#ขอแสดงความยินดี
นางสาวคอลีฟะห์ มะสันติ ครูโรงเรียนบ้านนาลาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แพงทิพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ประเภท Oral Presentation ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานวิจัย "ผลการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง “สตูลวันเดอร์แลนด์" เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2" งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)

แกลเลอรี่