สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดี กับ นายอีรมันต์ อาบู และนักศึกษาทุกท่าน ในนามทีม Impossible ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลสุดยอด Popular Vote จากการประกวด One Page

#ขอแสดงความยินดี กับ นายอีรมันต์ อาบู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทุกท่าน ในนามทีม Impossible ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลสุดยอด Popular Vote จากการประกวด One Page การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อเรื่อง "วิถีพอเพียง" ซึ่งมี 5 สถาบันเข้าร่วมประกวด

แกลเลอรี่