สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรมปฏิบัติการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่อง การถ่ายวิดีโอและการตัดต่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่อง การตัดต่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมเพิ่มทางเลือกให้กับบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามีอาชีพที่ 2 รองรับในการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06 - 201 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้นักศึกษาสามารถถ่ายวิดีโอและตัดต่อวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาอาชีพที่ 2 ในอนาคตได้ โดยมี นายมูหามะฮาซัน เจ๊ะอารง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา

แกลเลอรี่