สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี2561

       เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี2561" ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาาน EPUB 3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งมีผู้ร่วมวิจัยดังนี้
1.นางสาวฟิตรี โตะกือจิ
2.นางสาวโซฟียา เปาะจิ
3.นางสาวอัสมะ มะเร๊ะ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง

แกลเลอรี่