สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้เข้ารับเกียรติบัตรจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในงานเลี้ยงขอบคุณ

     ขอแสดงความยินดีกับ 1.นายแวอัสรี แวมายิ 2.นายจิรายุทธ์ แสงสิน 3.นางสาวนะจือละ วานิ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยาชภัฏยะลา ได้เข้ารับเกียรติบัตรจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ในงาน"การมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสติวเดนยูเนียน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่