สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาเข้าร่วมการอบเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย App Inventor และ Thunkable

ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 นักศึกษานักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้เข้าร่วมการอบเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "พัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย App Inventor และ Thunkable" เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ให้กับนักศึกษาสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือโครงงานนวัตกรรมทางการศึกษาต่อไป

แกลเลอรี่