สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมค่าย การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot Camp 2018

           วันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมค่ายการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot Camp 2018 ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 6 โรงเรียน (1)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (2)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา(3)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(4)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ(5)โรงเรียนดำรงวิทยา(6)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา แบ่งออกเป็น 2 รุ่น วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 รุ่นที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมค่าย การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot Camp 2018 กล่าวรายงานโดย อาจารย์อับดุลเลาะ บากา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

           ในการนี้ อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดพิธีและกล่าวให้โอวาท ในการจัดกิจกรรมค่ายการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robot Camp 2018 เป็นโอกาสที่ดี ที่นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ได้มาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งไม่ยากอย่างที่คิดอยู่ที่ความอดทน และความสนใจ เรื่องหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรม 1 สาขาที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ใน 10 กลุ่มหลักของอุตสาหกรรม ที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตข้างหน้ามุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนั้นนักเรียนที่มีความสนใจเรียนต่อทางด้าน IT และ (Computer Sciences) สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เมื่อเรียนจบไปในอนาคตก็จะมีงานรองรับแน่นอน ในการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งจะได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ ขอให้นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข การที่นักเรียนได้มาร่วมกิจกรรมในครั้ง ถือเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคต  ขอให้กำลังใจอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักเรียนโครงการ SMP ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

แกลเลอรี่