สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการใช้สื่อสารยุคไอที่

  วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการการ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการใช้สื่อสารยุคไอที ให้กับนักเรียนเครือข่ายโครงการ(SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจาก นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานโดย นางสาวอัจฉราพร ยกขุน ประธานหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Google Apps เป็นบริการฟรีของเว็บไซต์ WWW.Google.Com ที่รวม โปรแกรม และแอปพลิเคชัน ต่างๆ ไว้มากมาย ในรูปแบบออนไลน์ เช่น google doc , google sheets , google slide ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ในด้านการศึกษา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ ก้าวข้ามขีดจำกัด ในรูปแบบโปรแกรม แบบออฟไลน์ และส่งเสริมให้นักเรียนมีจริยธรรมการใช้สื่อสารยุคไอที่ ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด

แกลเลอรี่