สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
The E-Storybook to enhance morals and enthics in the use of information technology for Mattayomsuksa 2 Students.

Download

ผู้จัดทำ
1.นางสาวฟิตรี  โตะกีือจิ รหัสนักศึกษา 405709018
2.นางสาวอัสมะ  มะเร๊ะ  รหัสนักศึกษา  405709034

 

บทคัดย่อ

    การศึกษาโครงงานของคอมพิวเตอร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 2.เพื่อประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดีย 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1.หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ 2.แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและ 3.แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดียสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 มีจุดเด่นที่มีภาพและขนาดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายประกอบ 
2. การประเมินผลลัพธ์ในนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีดังนี้
 2.1 ผลการประเมินด้านการออกแบบโปรแกรมของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนมัธยมปีที่ 2 อยู่ระดับคุณภาพมากที่สุด(X=4.86 S.D.=0.35)
 2.2 ผลการประเมินด้านเนื้อหาของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน ผลการประเมินด้านเนื้อหาของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นที่ 2 คุณภาพมากที่สุด(X=4.79 S.D.=0.41)

 

ไฟล์แนบ                                                                                                             

ดาวน์โหลด

 

 

แกลเลอรี่