สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Download

ผู้จัดทำ
นายอับดุลการีม  มะดีเยาะ รหัสนักศึกษา 405709004

บทคัดย่อ

   การศึกษาโครงงานการสอนคอมพิวเตอร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง "องค์ประกอบคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" 2.เพื่อหาคุณภาพแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง "องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน จำนวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "องค์ประกอบคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1.การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง "องค์ประกอบคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" เป็นสื่อบทเรียนแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนมีทั้งภาพ ภาพเคลื่อนไหว และมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
2.การประเมินคุณภาพสื่อด้านมัลติมีเดียและแบบประเมินคุณภาพสื่อด้านเนื้อหาของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง "องค์ประกอบคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" มีดังนี้
2.1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อด้านมัลติมีเดียของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง "องค์ประกอบคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (X=4.02 ,S.D.=0.58)
2.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อด้านเนื้อหาของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง "องค์ประกอบคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (X=4.36 ,S.D.=0.15)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่