สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Download

ผู้จัดทำ
1.นายสมยศ  ดีวิจิตร รหัสนักศึกษา 405709030
2.นายมุฮตาซีดีน  เดียได รหัสนักศึกษา 405709022

บทคัดย่อ

    การศึกษาโครงงานการสอนคอมพิวเตอร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อออกแบบและพัฒนาหนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2.เพื่อหาคุณภาพของหนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เเชี่ยวชาญด้านสื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.หนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2.แบบประเมินคุณภาพหนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
 1.การพัฒนาหนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจุดเด่นที่มีภาพและภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายประกอบ
 2.การประเมินคุณภาพของหนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานลงจริงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดังนี้
 2.1 ผลการประเมินด้านการออกแบบโปรแกรมของหนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด
 2.2 ผลการประเมินด้านเนื้อหาของหนังสือเสริมบทเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่